Algemene Voorwaarden - Newton Innovations

Newton Innovations is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71249788 en is gevestigd aan de Van der Kamlaan 62 (2651 KN) te Delft.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Newton Innovations is de eenmanszaak van G. Newton.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Koper: Een bedrijf die een koopovereenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Newton Innovations.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten door Dienstverlener.
 8. Diensten: de diensten die Newton Innovations aanbiedt zijn mechanische ontwerpen en creatieve oplossingen voor technische en mechanische vraagstukken bij Opdrachtgever.
 9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Newton Innovations ter zake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 10. Producten: alle producten van de geest van Newton Innovations waaronder verstaan maar niet beperkt tot ideeën, ontwerpen, tekeningen, (CAD)-modellen, FEM-studie, mechanische oplossingen, al dan niet vastgelegd in een fysieke en/of digitale drager.
 11. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 12. De website die Newton Innovations gebruikt is www.newton-innovations.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Newton Innovations, elke overeenkomst tussen Newton Innovations en Opdrachtgever en op elke dienst en/of product dat door Newton Innovations wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op presentaties en trainingen zonder dat daartoe een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Newton Innovations aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Newton Innovations is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Newton Innovations is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Newton Innovations gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Een Aanbod kan door Newton Innovations per e-mail, telefonisch, mondeling en via de webshop gedaan worden.

3. De door Newton Innovations gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Newton Innovations is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd of Koper het product via de website betaald. Niettemin heeft Newton Innovations het recht een overeenkomst met een potentiele Opdrachtgever en/of Koper om een voor Newton Innovations gegronde reden te weigeren

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product of dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Newton Innovations niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

5. Eventuele opgegeven termijnen in het aanbod van Newton Innovations zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Newton Innovations niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Eventuele aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

8. Newton Innovations heeft het recht om zonder opgaaf van een overeenkomst met (een potentiële) Koper of Opdrachtgever te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper of Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de overeenkomst.

9. Indien meerdere opdrachtgevers samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is ieder van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

10. Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van de digitale producten nu deze producten reeds binnen de herroepstermijn aan Koper ter beschikking gesteld worden.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Newton Innovations, zal Newton Innovations de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Newton Innovations niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Newton Innovations is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Newton Innovations daaraan niet gebonden.

5. Newton Innovations is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6 . Alle afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan Newton Innovations erop mag vertrouwen dat eenieder die namens Opdrachtgever een opdracht neerlegt en/of inlichtingen, aanwijzingen en meer geeft aan Newton Innovations daartoe bevoegd is. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1.Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Newton Innovations een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Newton Innovations kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Newton Innovations ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Opdrachtgever als Newton Innovations kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Newton Innovations nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Newton Innovations zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Newton Innovations het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Bij de uitvoering van de diensten is Newton Innovations niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Newton Innovations, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4. Opdrachtgever en/of Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Newton Innovations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Newton Innovations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Newton Innovations zijn verstrekt, heeft Newton Innovations het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

5. Newton Innovations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Newton Innovations is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Newton Innovations bekend was.

6. Indien door Newton Innovations of door Newton Innovations of door hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Koper vrijwaart Newton Innovations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 7 – Het creatieve proces

1. De dienstverlening van Newton Innovations ziet primair op het vinden van geschikte oplossingen van technische en mechanische vraagstukken van Opdrachtgever. Newton Innovations werkt niet met vaste uurtarieven in de eerste fase van de dienstverlening (het bedenken van een geschikte technische oplossing voor Opdrachtgever). Partijen kunnen daarnaast in overleg een vast uurtarief vaststellen alsmede een oplevertermijn voor het (op)leveren van een concept.

2. Indien Newton Innovations een of meerdere technische oplossingen aandraagt aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever deze technische oplossing(en) accepteert, worden de intellectuele eigendomsrechten van de technische oplossingen middels een onderhandse akte van overdracht in de zin van artikel 25 Auteurswet overgedragen. Newton Innovations blijft te allen tijde rechthebbende van zijn persoonlijkheidsrechten, deze gaan niet over op Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever kan bij gebruikmaking van de technische oplossing, een bronvermelding opnemen met Newton Innovations. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om Newton Innovations te benoemen als de bedenker van de technische oplossing in het geval dat er een octrooi aangevraagd wordt op basis van de door Newton Innovations bedachte oplossing. Opdrachtgever staat toe dat Newton Innovations foto’s en video’s maakt en publiceert van de door Newton Innovations gemaakte ontwerpen c.q. oplossingen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

4. Indien Newton Innovations tijdens een conceptpresentatie een oplossing presenteert, zijn alle deelnemers verplicht hierover geheimhouding te bewaren en niks van de inhoud van de presentatie te openbaren en/of een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Newton Innovations te plegen.

Artikel 8 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Newton Innovations is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Newton Innovations gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever

Artikel 9 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen voor bedrijven. Indien Newton Innovations op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en indien van toepassing parkeerkosten) gerekend worden.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat er een vast bedrag betaald wordt voor de dienstverlening en/of producten. Ingeval van oplossingen op maat kunnen afwijkende betalingsafspraken gemaakt worden.

3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Newton Innovations gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

5. Koper c.q. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van Newton Innovations te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. Ingeval van de aanschaf van digitale producten dient het overeengekomen bedrag per (digitale) overschrijving of iDEAL direct betaald te worden, alvorens Koper de beschikking krijt over het digitale product.

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Newton Innovations. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Newton Innovations een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 10 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Newton Innovations (voor consumenten na het uitblijven van een betaling na het verstrijken van een nadere ingebrekestelling) zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Newton Innovations meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Newton Innovations of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Newton Innovations recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever en/of Koper. Opdrachtgever en/of Koper dient Newton Innovations schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Newton Innovations bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Nimmer is Newton Innovations gehouden tot vergoeding van enige schade jegens Opdrachtgever.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Newton Innovations gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Newton Innovations spant zich in om de dienstverlening en/of levering van producten binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Newton Innovations.

5. De aard van de werkzaamheden van Newton Innovations brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Newton Innovations nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Newton Innovations.

6. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13– Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Newton Innovations gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Newton Innovations de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@newton-innovations.com.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Newton Innovations verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Newton Innovations tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Newton Innovations op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

1. Newton Innovations heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. Newton Innovations is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt (te late betaling van haar facturen daar onder begrepen). De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Newton Innovations is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

3. Bovendien is Newton Innovations bevoegd de door haar en Opdrachtgever c.q. Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever c.q. Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Newton Innovations gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever c.q. Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

4. Voorts is Newton Innovations bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Newton Innovations op Opdrachtgever c.q. Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Newton Innovations de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.Newton Innovations behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Overmacht

1. Newton Innovations is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Newton Innovations wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Newton Innovations, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Newton Innovations zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Newton Innovations (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Newton Innovations buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Garanties

1. Newton Innovations neemt alle in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid van zijn ontwerpen te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.

2. Newton Innovations geeft uitdrukkelijk geen garantie voor elke individuele toepassing van zijn ontwerpen, tenzij sprake is van maatwerk, en een ontwerp speciaal voor Opdrachtgever c.q. Koper is ontwikkeld voor het door Opdrachtgever aangedragen (technische) probleem.

3. De ontwerpen welke Koper digitaal en via de webshop van Newton Innovations koopt, worden geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Koper gebruikt.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1 . Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Newton Innovations, is Newton Innovations uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Newton Innovations binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Newton Innovations deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Newton Innovations in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Newton Innovations leidt tot aansprakelijkheid van Newton Innovations, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

3. Newton Innovations is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Newton Innovations geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Newton Innovations per gebeurtenis per jaar uitkeert.

5. Newton Innovations is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. Newton Innovations is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

7. Newton Innovations is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden van Newton Innovations die zonder uitdrukkelijke toestemming van Newton Innovations heeft plaatsgevonden.

8. Newton Innovations staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Newton Innovations verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Newton Innovations vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Newton Innovations. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Newton Innovations dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

11. De aansprakelijkheid van Newton Innovations eindigt in elk geval na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Newton Innovations en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die elke partij verkrijgt en/of verstrekt in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Newton Innovations op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Newton Innovations zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Newton Innovations niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Newton Innovations en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

4. Opdrachtgever is verplicht strikte geheimhouding te bewaren over alle gegevens die hij in de samenwerking met Newton Innovations heeft ontvangen en ter kennis is gekomen. In geval van overtreding is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro).

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Newton Innovations berusten uitsluitend bij Newton Innovations tenzij dit uitdrukkelijk wordt overgedragen aan Opdrachtgever bij onderhandse akte op grond van artikel 25 Auteurswet. De aanschaf van de ontwerpen/modellen via de webshop geeft Koper slechts recht op een niet-exclusief. Nietoverdraagbaar gebruiksrecht.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Newton Innovations rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Newton Innovations. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Newton Innovations opgeleverde zaken, dient Newton Innovations expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten van Newton Innovations rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Newton Innovations, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 50.000,- euro per inbreuk met verhoging van € 1000,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 35.000,- euro.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Newton Innovations geleverde zaken, blijven eigendom van Newton Innovations totdat Opdrachtgever c.q. Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Newton Innovations gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever c.q. Koper verplicht Newton Innovations zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Newton Innovations zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Newton Innovations of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Newton Innovations zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Newton Innovations heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Newton Innovations. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Newton Innovations de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Newton Innovations worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Newton Innovations verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Newton Innovations van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Newton Innovations voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Newton Innovations verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Newton Innovations of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@newton-innovations.com met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Newton Innovations de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Newton Innovations zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Newton Innovations en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Newton Innovations kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Newton Innovations en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.